TBS Rudnickiego

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym – Etap I, przy ul. Gen. K. S. Rudnickiego/ Gen. S .Maczka, Warszawa – Bielany
Dz. ew. nr 25/2 obręb nr 7-06-02, jednostka ewidencyjna 146504_8 Bielany

Inwestor

TBS Rudnickiego

Data ukończenia

Typ projektu

Obiekt mieszkalny

Architekt

Galeria realizacji

Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Kontekst urbanistyczny

Zakłada się wytworzenie zaczątków pierzei po południowej stronie ul. gen. S. Maczka – istniejący budynek na działce nr ew 25/1 oraz projektowany budynek. Na wschodnim narożnika powstanie dominanta X kondygnacyjna na zbiegu ul. Rudnickiego i Maczka.

Przed dominantą od strony u. Rudnickieo przewiduje się ogólnodostępny plac publiczny z usługami w parterze i elementami malej architektury i zieleni urządzonej.

Pomiędzy istniejącym budynkiem na działce nr ew. 25/1 a budynkiem projektowanym przewidziano ogólnodostępny teren zieleni.

Bryła budynku, założenia architektoniczne

Budynek składa się z dwóch brył:

  • skrzydło zachodnie – część VI kondygnacyjna
  • skrzydło wschodnie – część X kondygnacyjna.

Część wysoka od południowego wschodu z wyraźnymi wysuniętymi, wertykalnymi elementami rozczłonkowującymi bryłę.

Elewacja od strony ul. Maczka została podzielona na odcinki nie dłuższe jak 31m poprzez zmiany kolorystyczne, pasy przeszkleń klatek schodowych oraz zmianę wysokości obydwu części budynku.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Obiekt w całości jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Lokale mieszkalne i poziom garażu połączone klatkami schodowymi obsługiwanymi przez dźwigi osobowe o wymiarach poziomych kabiny 110x210cm i wysokości 210cm. Wejścia budynków z poziomu terenu; nachylenia dojść nie przekraczają 5%.

Zaawansowanie

  • Wykonano płytę fundamentową 100%
  • zabetonowano 25 % stropu nad garażem

Szerokość elewacji frontowych

  • od strony ul. gen. S. Maczka – łączna szerokość elewacji (dla części VI iX kondygnacyjnej) wynosi 86,39m i mieści się w wyznaczonym przedziale od 60 do 90m
  • części wyższej X kondygnacyjnej – szerokość elewacji wynosi 31,00m i mieści się w wyznaczonym przedziale od 23 do 31m
  • od strony ul. gen. K.S. Rudnickiego – szerokość elewacji wynosi 31,00m i mieści się w wyznaczonym przedziale od 30 do 31m

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki) liczone od średniej rzędnej chodnika przy ul. gen. S. Maczka. Średnia rzędna tego chodnika wynosi 105,23m n p m

część niższa VI kondygnacyjna – wysokość wynosi 21,07m i mieści się w wyznaczonym przedziale od 20,5m do 21,5m

część niższa X kondygnacyjna – wysokość wynosi 33,47m i mieści się w wyznaczonym przedziale od 33,0m do 34,0m

Geometria dachu – przewiduje się dachy płaskie . Wysokość najwyższych krawędzi dachu nie przekroczą ustalonych wysokości elewacji w poszczególnych strefach tj. do 34 m dla zwyżki X kondygnacji, 21,5m dla VI kondygnacji licząc od średniego poziomu chodnika w ul. Maczka