Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Głęboka termomodernizacja, całość fasady budynku A1 od kondygnacji P02 (wraz z wyburzeniem i montażem nowych schodów i zadaszenia dla wszystkich wejść. Roboty budowlane obejmują swoim zakresem również termomodernizacją ścian fundamentowych do wymaganego poziomu.

Inwestor

UM i SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi

Data ukończenia

Typ projektu

Architekt

Galeria realizacji

Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – elewacja lekka-mokra A1

Inwestor:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

oraz
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówieniem objęta jest całość fasady budynku A1 od kondygnacji P02 (wraz z wyburzeniem i montażem nowych schodów i zadaszenia dla wszystkich wejść do P18 , w zakresie ścian: zachodniej, południowej, wschodniej z wyłączeniem części niskiej budynku od strony zachodniej. Część niska przylegająca do budynku A1 będzie realizowana w części wschodniej, łącznie z poziomem dachu. Roboty budowlane obejmują swoim zakresem również termomodernizacją ścian fundamentowych do wymaganego poziomu.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Budynek szpitala A1 stanowi część kompleksu Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zlokalizowanego we wschodniej części miasta, przy ul. Pomorskiej 251.

Budynek wysokościowy A1 (WW > 55 m wysokości) został wykonany w technologii monolityczno-prefabrykowanej tj. słupy i belki wykonano w technologii monolitycznej, natomiast płyty stropowe wykonano w technologii prefabrykowanej.

  • Przybliżone wymiary w rzucie z uwzględnieniem kondygnacji P01-P0 – 189,20 x 24,50m.
  • Przybliżone wymiary części wysokiej w rzucie dla kondygnacji P1-P18 – 164,90 x 24,50m.

Obiekt składa się z 2 kondygnacji podziemnych i 19 nadziemnych. Na monolitycznych słupach opierają się rygle żelbetowe o przekroju 105x50cm w ramie podstawowej, ramie przy klatce schodowej i szybie, natomiast w ramach przy dylatacji zastosowano przekrój rygli 82x50cm. Słupy zewnętrzne o przekroju 65x74cm.

Stropy z prefabrykowanych płyt korytkowych o szerokości modularnej od 59 do 119cm wykonano w systemie standardowym na kondygnacjach P0-P3, w systemie odwróconym na kondygnacjach P4-P17 oraz monolityczne żelbetowe w kondygnacjach podziemnych.

  • Wysokość budynku (do poziomu kondygnacji technicznej poddasza) 65,71m,
  • Wysokość budynku (do poziomu wierzchu attyki) 66,02m,
  • Wysokość budynku (do krawędzi dachu) 70,71m.

Konstrukcję nośną stanowią wspornikowe ramy żelbetowe monolityczne (rozstawione w module 7,20m) i prefabrykowane płyty stropowe (odwrócone panwie) o wysokości żeber z otworami umożliwiającymi prowadzenie instalacji kanalizacji w pustce stropowej.

Prefabrykaty stropowe pokryte są płytkami żelbetowymi 60x60cm tworzącymi konstrukcję nośną pod warstwy podłogowe. Szyby dźwigowe wylewane, żelbetowe. Klatki schodowe żelbetowe wylewane.
Fundament budynku skrzyniowy o wysokości jednej kondygnacji utworzony przez połączenie żeber pod ramami nośnymi za pomocą płyty żelbetowej dennej i górnej.
Posadowienie budynku na poziomie 229,08 m n.p.m.

Dach z płytek korytkowych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki (stropodach wentylowany),

Istniejące ściany zewnętrzne elewacyjne:

  • ściany przyziemia warstwowe, murowane,
  • ściany górnych kondygnacji (na wspornikach) – prefabrykowane, warstwowe.

Konstrukcja prefabrykatów ściennych:
1) Rama konstrukcyjna żelbetowa z wypełnieniem z betonu komórkowego o grubości 15-22cm,
2) Wełna mineralna o grubości 4-5cm (miejscowo),
3) Osłona „lastriko” – płyta żelbetowa licowana warstwą grubego kruszywa o grubości 3-14cm.

Prefabrykaty ścienne ustawione są na belce – półce żelbetowej wylewanej wzdłuż budynku i tworzącej czoło płyt stropowych. Podstawowy moduł ścian prefabrykowanych to 360cm.
Wymiary pionowe płyt – standard h=200÷209cm, poziomy techniczne h= 256 i 270cm.
Bryła części wysokiej budynku szpitala 1 zrealizowana została według koncepcji lat 70-tych i oddaje tendencje rozwiązań architektonicznych stosowanych w Europie w tamtym okresie (proste wielokondygnacyjne bloki łóżkowe, układy pasmowe okien i podokienników.